CzechPOINT

cp_logo_index_m.gif

 

Co to je CzechPOINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, ne občan“.

 

Kde je v rámci Prahy 2 možné služeb CzechPOINTU využít

  • V budově ÚMČ nám. Míru 20, 120 39 (vstup také z ulice Jugoslávská 20), přízemí 
    • hala pro veřejnost, tel. 236 044 194, 236 044 210
    • živnostníkům, kteří vyřizují žádost o živnostenské oprávnění nebo jeho změnu, poskytuje službu Czech POINT (výpis z obchodního rejstříku, katastru nemovitostí a rejstříku trestů) také pracoviště živnostenského odboru – tel. 236 044 148

  • V Informační kanceláři v Nuslích, Jaromírova 23, tel. 236 044 456-7
  • Na pobočce České pošty, Moravská 1530/9
  • U vybraných notářů – seznam viz www.czechpoint.cz

 

Co můžete prostřednictvím CzechPOINTU vyřídit

Výpis z katastru nemovitostí

Kdo může žádat:

Kdokoli, i anonymní žadatel

Co k tomu potřebujete:

Pokud žádáte výpis podle listu vlastnictví, je třeba znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Žádáte li o výpis podle seznamu nemovitostí, potřebujete znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti nebo stavební parcelu, příp. číslo popisné (u stavby).

Co dostanete:

Úplný nebo částečný výpis z listu vlastnictví k nemovitostem nebo parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice.

Kolik to bude stát:

Vydání 1. strany výpisu – 100,- Kč
Každá další strana výpisu – 50,- Kč

 

Výpis z obchodního rejstříku

Kdo může žádat:

Kdokoli, i anonymní žadatel

Co k tomu potřebujete:

Identifikační číslo organizace (IČ)

Co dostanete:

Úplný výpis, kde jsou obsaženy všechny informace, zapsané do obchodního rejstříku po dobu existence firmy, popřípadě pouze výpis platných, který obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.

Kolik to bude stát:

Vydání 1. strany výpisu – 100,- Kč Každá další strana výpisu – 50,- Kč

 

Výpis z živnostenského rejstříku

Kdo může žádat:

Kdokoli, i anonymní žadatel

Co k tomu potřebujete:

Identifikační číslo organizace (IČ)

Co dostanete:

Úplný výpis z živnostenského rejstříku

Kolik to bude stát:

Vydání 1. strany výpisu – 100,- Kč Každá další strana výpisu – 50,- Kč

 

Výpis z rejstříku trestů

Kdo může žádat:

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, případně zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci.

Co k tomu potřebujete:

Písemnou žádost, kterou není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z rejstříku trestů vydán. Tato žádost se dle zákona archivuje. Dále žadatel, kterého se žádost týká – platný doklad totožnosti a rodné číslo (výpis lze vydat i cizincům, kteří mají v ČR trvalé bydliště). Zmocněnec – úředně ověřenou plnou moc

Co dostanete:

Výpis z rejstříku trestů

Kolik to bude stát:

Správní poplatek –  100,-Kč

 

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Kdo může žádat:

Sám žadatel nebo jím určený zmocněnec.

Co k tomu potřebujete:  

Žadatel, kterého se žádost týká - platný průkaz totožnosti. Nepovinně je možné v žádosti udat i číslo řidičského průkazu. Zmocněnec – úředně ověřenou plnou moc

Co dostanete:

Výpis z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy – stav trestných bodů řidiče (bez bodů ve správním řízení).

Kolik to bude stát:

První stránka – 100,-Kč

Každá další stránka – 50,-Kč

U ostatních provozovatelů kontaktních míst (Česká pošta, notářství) se poplatek řídí vnitřními sazebníky jednotlivých organizací

 

Výstup ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Kdo může žádat:

Kdokoliv – služba je určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

Co k tomu potřebujete:

 Identifikační číslo organizace (IČ)

Co dostanete:

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelé, který je veden Ministerstvem pro místní rozvoj jako součást informačního systému o veřejných zakázkách. MMR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Kolik to bude stát:

Vydání 1. strany výpisu – 100,- Kč Každá další strana výpisu – 50,- Kč

 

Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Kdo může žádat:

Podnikatelské subjekty (provozovatelé autovrakovišť), kteří získali povolení od příslušného krajského úřadu k provozování činnosti sběru vybraných autovraků.

Co k tomu potřebujete:

Identifikaci provozovatele (Identifikační číslo organizace – IČ) Identifikaci žadatele – platný doklad totožnosti Plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.

Co dostanete:

Registraci a vydání přístupových údajů Změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům Vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům

Kolik to bude stát:

Vydání 1. strany výpisu – 100,- Kč Každá další strana výpisu – 50,- Kč

 

Výpis z insolvenčního rejstříku

Kdo může žádat: 

Kdokoliv

Co k tomu potřebujete:

Identifikační číslo organizace (hledání příslušné organizace) nebo osobní údaje (konkrétní osoba)

Co dostanete:

Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Kolik to bude stát:

Vydání 1. strany výpisu – 100,- Kč Každá další strana výpisu – 50,- Kč

 

Autorizovaná konverze dokumentů

Kdo může žádat:

Kdokoliv

Co k tomu potřebujete:

Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat.  Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi. Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Co dostanete:

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

Kolik to bude stát:

Správní poplatek za autorizaci jedné strany dokumentu je 30,-Kč

 

Datové schránky

Kdo může žádat:

Jakákoliv fyzická osoba

Co k tomu potřebujete:

K žádosti o zřízení DS – platný průkaz totožnosti K žádosti o zneplatnění přístupových údajů do DS a vydání nových – platný doklad totožnosti oprávněné osoby k DS K dalším úkonům - platný doklad totožnosti oprávněné osoby k DS

Co dostanete:

Zřízení datové schránky – do tří dnů, poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou Ke zneplatnění  stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů

Další činnosti prováděné na Czech POINTU:

Přidání pověřené osoby k přístupu do DS Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby) Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do DS Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM

Kolik to bude stát:

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za stránku.

Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou

Pro tři výpisy z centrálních registrů státní správy díky službě Czech POINT E-SHOP nemusíte udělat jediný krok. Pomocí jednoduchého webového formuláře můžete výpis ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku a katastru nemovitostí objednat ze svého počítače a počítat, že do tří pracovních dnů od přijetí objednávky vám je pošťák spolehlivě dodá.