Místní poplatek z pobytu

Od 1. ledna 2020 nabývá účinnosti novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souvislosti s touto novelou také obecně závažná vyhláška č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterou se v Praze zavádí místní poplatek z pobytu. Novela zákona o místních poplatcích zároveň ruší místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity, které byly doposud vybírány v souvislosti s poskytováním krátkodobého ubytování.

 

Stávající rekreační poplatek tak bude naposledy odveden za prosinec 2019 k 15. 1. 2020 a ubytovací poplatek za 4. čtvrtletí 2019 bude naposledy odveden k 31. 1. 2020, tak jako tomu bylo doposud.

 

Poplatek z pobytu

Poplatek hradí veškeré osoby starší 18 let, které se za úplatu ubytují na dobu nejvýše 60 kalendářních dnů u jednoho poskytovatele ubytování (bez ohledu na účel pobytu).

 

Sazba poplatku činí 21 Kč za osobu a každý započatý den, přičemž den příjezdu se nepočítá.

 

Poskytovatel ubytování (plátce) poplatky od ubytovaných osob vybere a vždy do 15. dne následujícího měsíce je odvede správci místního poplatku, kterými jsou pro ubytování nehotelového typu městské části příslušné dle místa poskytnutí pobytu. Ve stejné lhůtě je plátce povinen nahlásit správci poplatku počet ubytovaných osob a dní, počet osob osvobozených a celkovou částku poplatku.

 

Poskytovatel ubytování je povinen ve lhůtě 30 dnů ode dne zahájení poskytování úplatného pobytu splnit svou ohlašovací povinnost (registraci) u příslušného správce poplatku. Tuto povinnost jsou ve lhůtě 30 dnů od účinnosti této vyhlášky, tedy od 1. 1. 2020, povinni splnit i osoby, které poskytovaly úplatný pobyt přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky (byly registrovány k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nebo k místnímu poplatku z ubytovací kapacity). Ohlašovací povinnost je třeba splnit za každé ubytovací zařízení zvlášť.

 

Ukončení činnosti nebo změnu údajů (např. změnu počtu lůžek) ohlásí plátce správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.

 

Plátce poplatku je rovněž povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo poskytování úplatného pobytu.

 

Pro více informací nebo v případě nejasností se můžete obrátit na níže uvedené pracovníky odboru ekonomického, oddělení správy a vymáhání místních poplatků

 

Michal Vlk
referent oddělení správy a vymáhání místních poplatků
Tel. 236 044 234
@: michal.vlk@praha2.cz

 

Ing. Tereza Štaflová
vedoucí oddělení správy a vymáhání místních poplatků
Tel. 236 044 187
@: tereza.staflova@praha2.cz

Zveřejněno: 08.01.2020 – webadmin@praha2.cz