Podatelna Úřadu městské části Praha 2

 

Informace o provozu podatelny Úřadu městské části Praha 2

                                         a o podmínkách přijímání dokumentů 
(vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ust. § 2 odst. 3)Podatelna
náměstí Míru 20/600, Praha 2
(centrální podatelna)
elektronická podatelna: posta@praha2.cz
Návštěvní hodiny: 
pondělí 
 08:0017:30
úterý 07:3016:00
středa 08:0017:30
čtvrtek 07:3016:00
pátek
 07:30–13:30
Jaromírova 23, Praha 2
(detašované pracoviště)
e-mail: info.jaromirova@praha2.cz
Návštěvní hodiny:
pondělí a středa
08:0012:00 13:00–17:30
úterý a čtvrtek
07:30–12:00 13:00–16:00
pátek
07:30–13:30
 
 

Adresa pro doručování dokumentů v analogové (listinné) podobě a pro doručování dokumentů v digitální (elektronické) podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Městská část Praha 2, Úřad městské části, podatelna, náměstí Míru 20/600, Praha 2, 120 39

nebo

Městská část Praha 2, Úřad městské části, informační kancelář, Jaromírova 23/455, Praha 2, 120 00

 

Identifikátor datové schránky:                               y7yb44i

Elektronická adresa podatelny ÚMČ Praha 2:       posta@praha2.cz

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých ÚMČ Praha 2 přijímá dokumenty v digitální (elektronické) podobě:

 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)

V žádném případě nelze k elektronickým podáním připojovat samospustitelné a komprimované soubory!

Celková velikost jednoho elektronického podání včetně připojených příloh nesmí přesáhnout 10 MB celkem.

Přehled přenosných technických nosičů, na kterých ÚMČ přijímá dokumenty v digitální (elektronické) podobě:

Elektronická podání jsou přijímána na médiích CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných ÚMČ Praha 2:

Datová zpráva, u které byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných ÚMČ Praha 2, není zpracována. Pokud z takové datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o této skutečnosti.


Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:

V elektronické podobě lze doručovat podání podle zvláštních předpisů (Nařízení vlády č. 495/2004 Sb.), pokud je k řízení věcně a místně příslušný Úřad městské části Praha 2 (§ 19 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 59 zákona č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů), viz legislativní rámec (doc; 26,5 kB).    
Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny náměstí Míru 20/600, Praha 2 – Vinohrady, 120 39

 

Úřad městské části Praha 2 upozorňuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění).

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu náměstí Míru 600/20, se ukládají v podatelně Úřadu městské části Praha 2 v přízemí budovy na náměstí Míru 600/20. Občan s touto adresou má možnost dotazem zjistit, zda pro něho byla doručovatelem zanechána výzva, a to v úředních hodinách úřadu:


pondělí 
 08:0017:30
úterý 07:3016:00
středa 08:0017:30
čtvrtek 07:3016:00
pátek
 07:30–13:30

nebo v uvedených časech na telefonním čísle: 236 044 230

 

V této souvislosti upozorňujeme, že Úřad městské části Praha 2 umožňuje v souladu s výše uvedenou právní úpravou pouze uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoliv již zásilky samotné. Úřad městské části Praha 2 není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Vlastní zásilky zasílané osobám s adresou trvalého pobytu na adrese náměstí Míru 600/20, jsou ukládány u pobočky České pošty v Praze 2, Italská 384/3.

Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašoven nevyplývá povinnost ohlašoven aktivně informovat občany s adresou trvalého pobytu na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením.

V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly být písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné legislativy (např. zajištění „odnosu“ nebo „dosílky“ na poště, zřízení P.O.BOXU na poště, zřízení datové schránky, nahlášení doručovací adresy na ohlašovně).

 

Informační leták Ministerstva vnitra k doručování na adrese ohlašovny.