Praha 2 vychází vstříc podnikatelům

Radní Prahy 2 v pondělí 30. března na svém jednání schválili svůj záměr pomoci živnostníkům a podnikatelům, na které dopadají krizová opatření vlády v souvislosti s nařízeným nouzovým stavem.

„Dnes jsme v rámci jednání rady odsouhlasili předem avizovaný odklad splátek nájemného za nebytové prostory ve správě městské části těm, kterých se nařízení dotklo, a museli svou provozovnu uzavřít a to bez penalizace z prodlení. Zároveň jsme schválili zrušení valorizace nájemného u nebytových prostor pro tento rok,“ uvedl místostarosta pro oblast správy majetku Michael Grundler.

 „Přijatá opatření mají zmírnit dopad krizových opatření vlády na podnikatele a živnostníky v naší městské části. V této souvislosti jsme dále  doporučili správci místních poplatků prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství, konkrétně u předzahrádek restaurací, které byly vyhlášením nouzového stavu dotčeny. Zároveň jsme se obrátili na zastupitelstvo hl. m. Prahy, aby zvážilo úpravu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Byli bychom rádi, aby v Praze 2 i pro zbytek roku 2020, v období po ukončení krizových opatření vlády, byla sazba poplatku za užívání předzahrádek nulová,“ dodal místostarosta Jan Korseska, který má v gesci dopravu a oblast financí a investic.

Situaci bude vedení radnice nadále monitorovat a její ekonomické dopady vyhodnocovat. V tuto chvíli tak není vyloučeno, že bude Praha 2 přijímat i další opatření.

Informace k úhradě místního poplatku za užívání veřejného prostranství

S ohledem na aktuální situaci se na úřad obrací řada provozovatelů restaurací a prodejních stánků s žádostmi o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství z důvodu, že nemohou povolené restaurační předzahrádky nebo prodejní stánky využívat. Nejedná se jen o restaurační předzahrádky, ale obecně o místní poplatek za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (včetně restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných). Jednat se však může o kterýkoliv druh užívání veřejného prostranství.

 

V tuto chvíli je důležité zdůraznit, že povinnost hradit místní poplatek vzniká až ve chvíli, kdy ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství skutečně dochází. Pokud tedy z jakéhokoliv důvodu není zvláštní užívání zahájeno, poplatková povinnost nevzniká.

 

Poplatník je povinen v souladu se zákonem o místních poplatcích nahlásit jakoukoliv změnu, která má vliv na výši poplatku, nahlásit správci poplatku do 15 dnů, kdy se o změně dozvěděl. Současná situace je obecně známá a městská část Praha 2 jako správce poplatku si je vědoma jejích dopadů. Až tato situace pomine je potřeba řešit poplatkové záležitosti individuálně.

 

Pro další informace a dohodnutí dalšího postupu se, prosím, obraťte na Ing. Terezu Štaflovou, vedoucí odd. správy a vymáhání místních poplatků, tel. 236 044 187, tereza.staflova@praha2.cz.

Zveřejněno: 30.03.2020 – webadmin@praha2.cz