Upozornění na změnu zákona o silničním provozu

Zákon č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/ 1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – sdělení s platností od 1. 1. 2016

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

§ 77 Upozorňujeme na změnu dosavadního znění

K odst. 5)

Místní nebo přechodnou úpravu provozu je třeba stanovit opatřením obecné povahy i v případě, že je součástí povolení uzavírky nebo zvláštního užívání pozemních komunikací. Řízení mohou probíhat souběžně.

Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů (viz § 172, odst. 1) správního řádu, protože zákon 361/2000 Sb. v platném znění nestanoví lhůtu jinou. Opatření obecné povahy v případě stanovení místní úpravy provozu musí obsahovat vypořádání připomínek a nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení – viz § 173, odst. 1 správního řádu. Celková minimální doba pro nabytí účinnosti stanovení místní úpravy provozu je tedy 30 dní.

Zveřejněno: 17.12.2015 – webadmin@praha2.cz