Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 611/2020 Sb. byly dne 31. 12. 2020 vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dny konání těchto voleb byly stanoveny na pátek a sobotu 8. a  9. října 2021. Hlasování bude probíhat v pátek 8. 10. od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 9. 10. od 8:00 do 14:00 hodin.

rozhodnutí prezidenta republiky

DALŠÍ INFORMACE

přehled o telefonním spojení v Praze 2 - volby do Poslanecké sněmovny 2021

oznámení o době a místě konání voleb

vyrozumění členů okrskových volebních komisí v Praze 2, jejichž účast na školení je povinná

svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

informace o počtu a sídle volebních okrsků


určení počtu zvláštních oddělených prostorů pro úpravu hlasovacích lístků

stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Právo volit

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky budou voličům dodány do schránek alespoň 3 dny předem, v modrých obálkách formátu C4 označených razítkem s číslem volebního okrsku. Kromě toho volič může obdržet hlasovací lístky také přímo ve volební místnosti ve dnech voleb.

Přenosné volební schránky

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky lze nahlásit předem telefonicky Úřadu městské části Praha 2 – tel.: 236 044 215, 236 044 246, nebo ve dnech voleb přímo příslušné okrskové volební komisi.

Informace k voličským průkazům

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz.

Žádost o voličský průkaz se podává u úřadu příslušného dle místa trvalého pobytu voliče, Úřad městské části Praha 2 proto může vyřizovat žádosti o voličský průkaz pouze voličům s trvalým pobytem v Praze 2.

Žádost o voličský průkaz v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, případně žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 1. října 2021.

Osobně lze žádost podat u oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Úřadu městské části Praha 2, hala 038a v přízemí (vchod z Jugoslávské ulice) v návštěvních hodinách pro veřejnost, a to nejpozději do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 6. října 2021 do 16:00 hodin. Zmeškání lhůty pro podání žádosti o voličský průkaz nelze prominout.

Voličské průkazy lze vydávat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 23. 9. 2021. Výdej voličských průkazů bude probíhat rovněž u oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v návštěvních hodinách pro veřejnost. Od 23. 9. 2021 není třeba při osobním podání žádost o voličský průkaz vyplňovat; o podání žádosti bude sepsán úřední záznam a voličský průkaz bude vydán na počkání.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Ověření zápisu v seznamu voličů

Každý volič s trvalým pobytem v Praze 2 si po prokázání totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem) může u odboru správních agend Úřadu městské části Praha 2, místnost č. 114, ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. Údaje nelze sdělovat telefonicky, vzhledem k nutnosti ověření totožnosti občana; rovněž není možné získat údaje o příbuzných, sousedech či známých. Případnou chybu v údajích vedených v seznamu voličů lze opravit nebo doplnit; úřad je povinen do 48 hodin žádosti voliče o opravu či doplnění údajů buďto vyhovět, anebo mu písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

 

Prokazování totožnosti a státního občanství

Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu.

 

Způsob hlasování

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

 

Zájemci o práci v okrskových volebních komisích se mohou hlásit na tel. 236 044 215, 236 044 246 případně e-mailem na infocentrum@praha2.cz.


Užitečné odkazy:

  • Ministerstvo vnitra – informace o způsobu hlasování, o podmínkách kandidatury a další