Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky

Vážení občané,

rozhodnutím prezidenta republiky č. 169/2020 Sb. byly dne 15. 4. 2020 vyhlášeny volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky. Dny konání těchto voleb byly stanoveny na pátek a sobotu 2. a 3. října 2020. Hlasování bude probíhat v pátek 2. 10. od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 3. 10. od 8:00 do 14:00 hodin; případné II. kolo voleb do Senátu bude probíhat v pátek 9. 10. od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 10. 10. od 8:00 do 14:00 hodin.

rozhodnutí prezidenta republiky

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se v Praze 2 týkají pouze voličů, kteří spadají dle svého trvalého pobytu do volebního obvodu č. 27, tedy voličů s trvalým pobytem v k. ú. Nové Město a k. ú. Vyšehrad (volební okrsky č. 2033 až 2045 a část volebního okrsku č. 2032 patřící do k. ú. Vyšehrad); na ostatním území městské části Praha 2 se letos volby nekonají.

Vyhlášené volby do zastupitelstev krajů se Prahy netýkají, jelikož volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy se řídí zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů.


INFORMACE K VOLIČSKÝM PRŮKAZŮM

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz. O voličský průkaz lze požádat od vyhlášení voleb.

Možnost použití voličského průkazu je dosti omezená, jelikož volič na voličský průkaz může hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Úřad městské části Praha 2 může vydávat voličské průkazy pouze voličům s trvalým pobytem v Praze 2, vzhledem k vymezení volebního obvodu č. 27 s trvalým pobytem v Praze 2 k. ú. Nové Město a k. ú. Vyšehrad​.

Žádost o voličský průkaz v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče, případně žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky, musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 25. září 2020.

Osobně lze žádost podat u Úřadu městské části Praha 2, 1. patro, místnost č. 114, do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 30. září 2020 do 16:00 hodin.

žádost o voličský průkaz


PRÁVO VOLIT

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Volič může hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů, nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky lze nahlásit předem telefonicky Úřadu městské části Praha 2 – tel.: 236 044 215, 236 044 246, nebo ve dnech voleb přímo příslušné okrskové volební komisi.

OVĚŘENÍ ZÁPISU V SEZNAMU VOLIČŮ

Každý volič s trvalým pobytem v Praze 2 si po prokázání totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem) může u odboru správních agend Úřadu městské části Praha 2, kancelář č. 114, ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. Údaje nelze sdělovat telefonicky, vzhledem k nutnosti ověření totožnosti občana; rovněž není možné získat údaje o příbuzných, sousedech či známých. Případnou chybu v údajích vedených v seznamu voličů lze opravit nebo doplnit; úřad je povinen do 48 hodin žádosti voliče o opravu či doplnění údajů buďto vyhovět, anebo mu písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI A STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu.


HLASOVACÍ LÍSTKY

budou voličům dodány do schránek alespoň 3 dny předem, v modrých obálkách formátu C5, označených razítkem s číslem volebního okrsku. Kromě toho volič může obdržet hlasovací lístky také přímo ve volební místnosti ve dnech voleb. Hlasovací lístky pro volby do Senátu budou dodány jako sada (jeden hlasovací lístek - jeden kandidát), Pokud hlasovací lístky v uvedené lhůtě neobdržíte, oznamte to na tel.: 236 044 488, příp. e-mailem na: michael.hawryluk@praha2.cz. Bude-li se konat druhé kolo voleb, hlasovací lístky při něm voliči obdrží až přímo ve volební místnosti.


POUŽITÍ ÚŘEDNÍCH OBÁLEK

Podmínkou platnosti hlasovacího lístku mimo jiné je, aby byl vložen do úřední obálky k tomu určené. Tuto úřední obálku (opatřenou kulatým razítkem se státním znakem) volič obdrží ve volební místnosti od okrskové volební komise. Hlasovací lístek pro I. kolo voleb do Senátu volič vkládá do žluté úřední obálky formátu C5, Modrá obálka, ve které budou voliči dodány hlasovací lístky, není úřední obálkou a pokud by byl hlasovací lístek při hlasování vložen do ní, byl by takový hlas neplatný.


HLASOVÁNÍ

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. V  prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží volič do  žluté úřední obálky formátu C5 (v případném II. kole voleb do Senátu do šedé úřední obálky formátu C5) jeden hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou na tenkém papíru, doporučujeme proto voličům, aby věnovali zvýšenou pozornost tomu, zda do úřední obálky dávají skutečně jen jeden hlasovací lístek.


DALŠÍ INFORMACE K VOLBÁM:


přehled o telefonním spojení na okrskové volební komise v Praze 2 - volby do Senátu II. kolo

informace o konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 27

přehled o telefonním spojení na okrskové volební komise v Praze 2

oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky

vyrozumění členů okrskových volebních komisí v Praze 2, jejichž účast na školení je povinná

svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí v Praze 2

informace o počtu a sídle volebních okrsků

určení počtu zvláštních oddělených prostorů pro úpravu hlasovacích lístků

stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

UŽITEČNÉ ODKAZY:

Ministerstvo vnitra - informace o způsobu hlasování, podmínkách kandidatury apod.

Český statistický úřad - výsledky voleb

Tento článek byl vyvěšen dne 4. 6. 2020 a bude průběžně aktualizován. 

Ondřej Jícha, odbor správních agend

Zveřejněno: 04.06.2020 – ondrej.jicha@praha2.cz