Vydávání občanských průkazů

náměstí Míru 600/20, Praha 2 (vchod také z ulice Jugoslávská 20), přízemí, hala č. 038a vlevo, tel.: 236 044 100

 • vedoucí oddělení: Mgr. Martin Libruška, přízemí, hala č. 038a vlevo, tel.: 236 044 100, mobil: 724 060 194,
  e-mail: martin.libruska@praha2.cz
______________________________________________________________________________________________________

Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel je pracoviště s rozšířenou návštěvní dobou:

  pondělí a středa    08:00 - 17:30 
  úterý a čtvrtek   07:30 - 16:00 
  pátek
  07:30 - 13:00

Poslední lístek s pořadovým číslem pro odbavení je vydáván 15 minut před skončením návštěvních hodin pro veřejnost, tj. v Po a St v 17:15 hodin a v Út a Čt v 15:45 hodin.

..................................................................................................................................................................................................................................................

ON-LINE OBJEDNÁNÍ - na konkrétní den a hodinu k vyřízení těchto záležitostí v hlavní budově ÚMČ, náměstí Míru 600/20 

HOTOVÉ DOKLADY - informace o dokladech připravených k vyzvednutí na ÚMČ Praha 2

NEPLATNÉ DOKLADY - možnost ověřit si na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR, zda je občanský průkaz či cestovní pas evidován jako neplatný; údaje mají pouze informativní charakter

..................................................................................................................................................................................................................................................

U P O Z O R N Ě N Í  -  změny od 01. 07. 2018

Dne 01. 07. 2018 nabyla účinnosti novela zákona o občanských průkazech,
která stanoví, že všechny občanské průkazy vydané po tomto datu obsahují kontaktní elektronický čip. Zda bude držitel občanského průkazu elektronickou identitu obsaženou v čipu využívat a dojde tak k jeho aktivaci, je plně na jeho rozhodnutí.

Podrobnější informace k využití nových občanských průkazů s kontaktním elektronickým čipem naleznete zde (leták), zde (leták) nebo na portálu www.info.eidentita.cz/eOP.

V žádném případě NEDOCHÁZÍ K PLOŠNÉ VÝMĚNĚ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ. Občanské průkazy vydané před uvedeným datem neobsahující kontaktní elektronický čip jsou nadále platné až do doby v nich uvedené (za podmínky, že jeho držitel podstatným způsobem v této době nezmění svoji podobu, nebo nedojde ke změně údajů v dokladu zapsaných).

Od stejného data skončila i možnost vydávání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc v případě ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Uvedená novela naopak zavedla dvě nové zkrácené lhůty pro vydání nového občanského průkazu (za zvýšený správní poplatek), a sice do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů. Využití těchto zkrácených lhůt je možné pouze předtím, než je podaná žádost odeslána prostřednictvím aplikace k vyhotovení občanského průkazu, poté již není možné lhůty měnit.

Žadatel může při podání žádosti o nový občanský průkaz uvést mobilní telefonní číslo nebo emailovou adresu, na které bude následně zaslána informace o možnosti převzetí hotového občanského průkazu.


Informační leták Ministerstva vnitra k občanským průkazům (změny od 01. 07. 2018)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

U P O Z O R N Ě N Í  -  změny od 02. 08. 2021

Dne 02. 08. 2021 nabyl účinnost zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech (dále jen "zákon o občanských průkazech"), který upravuje práva, povinnosti a působnost na úseku občanských průkazů a navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu).

Tento zákon přináší řadu významných změn, mezi něž patří zejména:

 • zavedení biometrických údajů do občanských průkazů podle výše uvedeného předpisu EU
 • zrušení vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc vydávaných v souvislosti s výkonem volebního práva
 • upuštění od možnosti zapsání vysokoškolského titulu nebo vědecké hodnosti, které se dosud zapisovaly na žádost občana
 • možnost podání žádosti o vydání občanského průkazu a jeho převzetí u pověřeného zastupitelského úřadu. Pověřené zastupitelské úřady budou zapojeny do výkonu agendy občanských průkazů od 1. ledna 2025
 • zrušení možnosti podání žádosti o vydání občanského průkazu v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem, a to za předpokladu, že digitalizovaná podoba občana, popřípadě jeho digitalizovaný podpis, byly vedeny v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a současně nedošlo k podstatné změně podoby občana.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Co je to občanský průkaz:

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou jeho držitel prokazuje svou totožnost a skutečnosti v něm uvedené. Občanský průkaz je dále prostředkem umožňujícím uložení nebo užití dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci držitele občanského průkazu nebo pro jiné elektronické úkony (dále jen "data pro elektronické využití občanského průkazu").

Co je to dočasný občanský průkaz:

Dočasný občanský průkaz není prostředkem pro uložení nebo užití dat pro elektronické využití občanského průkazu. Podpis a biometrické údaje osoby, jíž je dočasný občanský průkaz vydán, se v dočasném občanském průkazu neuvedou. Údaje se v dočasném občanském průkazu uvedou pouze v podobě bezprostředně čitelné nebo vnímatelné člověkem.

Dočasný občanský průkaz se vydá z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat potřebných k vydání občanského průkazu nebo na výrobní technologii potřebné k vydání občanského průkazu, která trvá déle než 7 dnů, nebo v důsledku přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné události, kdy nelze vydat občanský průkaz.

Dočasný občanský průkaz se vydá rovněž na žádost osoby, která nabyla státní občanství ČR prohlášením nebo udělením, pokud o něj požádá do 2 měsíců ode dne nabytí státního občanství ČR.

Jaké údaje se do občanského průkazu zapisují:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, pohlaví, státní občanství, datum, místo a okres narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu (u občanů, kteří mají trvalý pobyt na území ČR ukončen, se trvalý pobyt do občanského průkazu nezapisuje), podoba, podpis a biometrické údaje (zobrazení obličeje a otisky prstů rukou), číslo a kód dokladu, datum vydání, datum skončení platnosti, označení správního orgánu, který jej vydal a kód České republiky,
 • na žádost se uvede rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství


Jaké údaje se do občanského průkazu již nezapisují
:

Do občanského průkazu nelze zapisovat údaj o manželu, partneru (registrované partnerství) ani o nezletilém dítěti (dětech).
Do občanského průkazu nově nelze zapisovat označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa školy, označení „docent“ nebo „profesor“ nebo vědeckou hodnost.


Žadatel o vydání občanského průkazu:

Občanský průkaz se vydá na žádost osoby, která má povinnost nebo právo mít občanský průkaz. Občanský průkaz se vydá rovněž na žádost podanou osobou, která jedná za osobu mladší 15 let, nebo osobou, která jedná za osobu, která dosáhla věku 15 let. K podání žádosti o vydání občanského průkazu nelze zmocnit jinou osobu.

Jednání za osobu mladší 15 let
Za osobu mladší 15 let jedná a vykonává práva a povinnosti její zákonný zástupce. Je-li osobě mladší 15 let jmenován poručník nebo opatrovník nebo je-li osoba mladší 15 let svěřena do pěstounské péče, svěřena do osobní péče osoby odlišné od jejího zákonného zástupce, umístěna v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo umístěna v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jedná a vykonává práva a povinnosti poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byla osoba mladší 15 let svěřena do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Jednání za osobu, která dosáhla věku 15 let
Za osobu, která dosáhla věku 15 let, které byl jmenován opatrovník z důvodu, že jí její zdravotní stav působí obtíže při hájení jejích práv, může jednat a vykonávat práva a povinnosti tento opatrovník a to pouze umožňuje-li to rozsah jeho působnosti. Za osobu, která dosáhla věku 18 let, které brání duševní porucha samostatně právně jednat, může jednat a vykonávat práva a povinnosti člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

Kdo je povinen mít občanský průkaz:

 • občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR

Jaké další osoby mají právo mít občanský průkaz:

 • občan mladší 15 let
 • občan, který je omezen ve svéprávnosti
 • občan, který nemá trvalý pobyt na území ČR


Jak a kde žádat o občanský průkaz:

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen podat žádost o vydání občanského průkazu na pracovišti správního orgánu příslušného k přijetí žádosti o vydání občanského průkazu, kterými jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností (bez ohledu na místo trvalého pobytu žadatele), v hlavním městě Praze úřady městských částí Praha 1 - 22 a v případě občanských průkazů vydávaných ve zkrácených lhůtách také pracoviště Ministerstva vnitra ČR, na adrese Na Pankráci 1623/72, Praha 4 - Pankrác, metro C - stanice Pražského povstání (dále jen "pověřený úřad").

Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost. Žádost o vydání občanského průkazu občan nevyplňuje, ale je pořizována přímo úředníkem, současně je pořízen snímek občana, vlastnoruční podpis občana a jsou odebrány otisky prstů (od 12 let věku), které jsou následně určeny k dalšímu digitálnímu zpracování.

Podává-li žádost za žadatele jiná osoba, vyžaduje se při podání žádosti rovněž osobní přítomnost žadatele. K žádosti podané jiným způsobem se nepřihlíží.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lhůty pro podání žádosti o vydání občanského průkazu:

Žadatel o vydání občanského průkazu, který má povinnost mít občanský průkaz, je povinen podat žádost o vydání občanského průkazu nejpozději do
 • 30 dnů ode dne, ve kterém:
a) dosáhl věku 15 let
b) nabyl plné svéprávnosti poté, co byla jeho svéprávnost omezena rozhodnutím soudu
c) ohlásil změnu místa trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině
 • 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského průkazu z důvodu:
a) uplynutí doby v něm uvedené
b) ohlášení jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití
c) nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
d) ohlášení změny místa trvalého pobytu
e) nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen, nebo příjmení
f) nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla
g) změny pohlaví
h) nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu, je-li občanský průkaz poškozen, nebo obsahuje neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje, nebo došlo k podstatné změně podoby jeho držitele
anebo, je-li v dosavadním občanském průkazu uveden rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství z důvodu:
a) uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství
b) úmrtí manžela nebo partnerac) nabytí právní moci rozhodnutí o
  1. rozvodu manželství nebo zrušení registrovaného partnerství
  2. zdánlivosti manželství nebo neexistenci registrovaného partnerství
  3. prohlášení manželství nebo registrovaného partnerství za neplatné
  4. prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého
 • 60 dnů ode dne, ve kterém nabyl státní občanství ČR prohlášením nebo udělením

Nedodržení těchto povinností je přestupkem podle zákona o občanských průkazech.


Jaké doklady je třeba předložit při podání žádosti o občanský průkaz:
(viz níže k jednotlivým případům)


  1) VYDÁNÍ 1. OBČANSKÉHO PRŮKAZU 

  a) občan mladší 15 let
 • o vydání občanského průkazu žádá jeho zákonný zástupce, příp. výše uvedené osoby

  Při podání žádosti je třeba předložit:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán, nebo cestovní pas
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji (dokladem o státním občanství je platný cestovní pas nebo osvědčení či potvrzení o státním občanství - vydává matrika v místě trvalého pobytu)
 • osoba podávající žádost je povinna prokázat svoji totožnost

  b) občan po dovršení věku 15 let

 • o vydání prvního občanského průkazu žádá sám občan, příp. výše uvedené osoby, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

  Při podání žádosti je třeba předložit:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán, nebo cestovní pas
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji (dokladem o státním občanství je platný cestovní pas nebo osvědčení či potvrzení o státním občanství - vydává matrika v místě trvalého pobytu)

  c) občan po nabytí státního občanství ČR, občan bez trvalého pobytu na území ČR, občan po ukončení trvalého pobytu v cizině

  Při podání žádosti je třeba předložit:

 • rodný list, to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání dočasného občanského průkazu s dobou platnosti 2 měsíce, pokud o něj požádá do 2 měsíců ode dne nabytí státního občanství ČR prohlášením nebo udělením, nebo cestovní pas
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz

  d) občan, jehož svéprávnost je omezena rozhodnutím soudu

 • o vydání občanského průkazu žádá opatrovník, příp. výše uvedené osoby

  Při podání žádosti je třeba předložit:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán, nebo cestovní pas

 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana

 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy
 • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji (dokladem o státním občanství je platný cestovní pas nebo osvědčení či potvrzení o státním občanství - vydává matrika v místě trvalého pobytu)
 • veřejnou listinu, která zakládá nebo potvrzuje její oprávnění podat žádost za žadatele
 • osoba podávající žádost je povinna prokázat svoji totožnost

  2) VYDÁNÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU PŘED SKONČENÍM PLATNOSTI PŮVODNÍHO 

Žadatel může podat žádost o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě 6 měsíců před skončením platnosti původního, bez nutnosti platit za jeho vydání správní poplatek.

  Při podání žádosti je třeba předložit: 

 • dosavadní občanský průkaz, nemůže-li žadatel při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen předložit rodný list a doklad o státním občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji (dokladem o státním občanství je platný cestovní pas nebo osvědčení či potvrzení o státním občanství - vydává matrika v místě trvalého pobytu), nebo průkaz totožnosti (tím se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství ČR, umožňující identifikovat tohoto žadatele)
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy

  3) VYDÁNÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU PO SKONČENÍ PLATNOSTI PŮVODNÍHO 

Žadatel o vydání občanského průkazu, který má povinnost mít občanský průkaz, je povinen podat žádost o vydání nového občanského průkazu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke skončení platnosti dosavadního občanského průkazu.

  Při podání žádosti je třeba předložit:

 • dosavadní občanský průkaz, nemůže-li žadatel při podání žádosti o vydání občanského průkazu předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen předložit rodný list a doklad o státním občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji (dokladem o státním občanství je platný cestovní pas nebo osvědčení či potvrzení o státním občanství - vydává matrika v místě trvalého pobytu), nebo průkaz totožnosti (tím se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství ČR, umožňující identifikovat tohoto žadatele)
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy

  4) VYDÁNÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU V PŘÍPADĚ ZTRÁTY, ODCIZENÍ, POŠKOZENÍ, ZNIČENÍ, NEBO NEBEZPEČÍ ZNEUŽITÍ

Držitel občanského průkazu je povinen tyto skutečnosti neprodleně ohlásit pověřenému úřadu (ztrátu nebo odcizení občanského průkazu lze ohlásit rovněž Policii ČR). Ohlášení lze provést osobně, prostřednictvím své datové schránky nebo na adresu elektronické pošty příslušného správního orgánu (takový e-mail musí být podepsaný uznávaným elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce). Ohlášení není možné telefonicky, z důvodu prokázání totožnosti.

Účinnost ustanovení zákona o občanských průkazech, týkající se možnosti ohlášení uvedených skutečností prostřednictvím elektronické aplikace je stanovena na 2. srpna 2023.

Za držitele občanského průkazu může uvedené skutečnosti ohlásit jeho zmocněnec, na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem držitele občanského průkazu.

!!! POZOR, nově se již nevydává tzv. potvrzení o občanském průkazu
 s dobou platnosti 2 měsíce !!!

Žadatel o vydání občanského průkazu, který má povinnost mít občanský průkaz, je povinen podat žádost o vydání nového občanského průkazu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tuto skutečnost oznámil.

  Při podání žádosti je třeba předložit:

 • rodný list a doklad o státním občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji (dokladem o státním občanství je platný cestovní pas nebo osvědčení či potvrzení o státním občanství - vydává matrika v místě trvalého pobytu), nebo průkaz totožnosti (tím se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství ČR, umožňující identifikovat tohoto žadatele)
 • případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v informačních systémech veřejné správy

  5) VÝMĚNA NEPLATNÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU PO NÁVRATU Z CIZINY 

Občané, kteří se zdržují delší dobu mimo ČR a skončí jim platnost občanského průkazu, si mohou požádat o vydání nového občanského průkazu až po návratu z ciziny.

Skutečnost, že se zdržovali dlouhodobě v cizině a nemohli tak splnit povinnost výměny občanského průkazu, bude třeba prokázat pověřenému úřadu, neboť nesplnění povinnosti provést výměnu občanského průkazu po skončení jeho platnosti je přestupkem podle zákona o občanských průkazech. Dlouhodobý pobyt v cizině lze prokázat např. dokladem o studiu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, razítky v cestovním pasu.

Účinnost ustanovení zákona o občanských průkazech, týkající se možnosti podání žádosti o vydání občanského průkazu a jeho převzetí u pověřeného zastupitelského úřadu je stanovena na 1. ledna 2025, z toho důvodu prozatím není možné narozdíl od cestovních pasů podání žádosti o vydání občanského průkazu ani jeho převzetí na zastupitelském úřadu v zahraničí. Občan si může požádat o vydání občanského průkazu při návštěvě ČR. Občané, kteří ukončili trvalý pobyt na území ČR nemají povinnost mít občanský průkaz.


Převzetí občanského průkazu:

Občanský průkaz vydaný ve lhůtě do 30 dnů lze převzít také u úřadu, který žadatel uvedl v žádosti (jiného, než u kterého byla podána žádost). Při převzetí občanského průkazu u jiného úřadu uhradí žadatel správní poplatek ve výši 100,- Kč, jinak je povinen občanský průkaz převzít u úřadu, u kterého podal žádost.

Občanský průkaz vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít buď u úřadu, u kterého byla podána žádost nebo na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, na adrese Na Pankráci 1623/72, Praha 4 - Pankrác.

Občanský průkaz vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne lze převzít pouze na pracovišti Ministerstva vnitra ČR.

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen převzít občanský průkaz na pracovišti správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu, s výjimkou případů uvedených výše, kdy za něj jednají jiné osoby. Nemůže-li se žadatel z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k převzetí občanského průkazu na pracoviště správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu, může za něj občanský průkaz převzít jeho zmocněnec, na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem žadatele o občanský průkaz.

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen při převzetí občanského průkazu prokázat svou totožnost, to neplatí v případě, kdy správní orgán příslušný k předání občanského průkazu ověří totožnost žadatele pomocí občanského průkazu připraveného k převzetí. Správní orgán příslušný k předání občanského průkazu zkontroluje při předání občanského průkazu žadateli zda je občanský průkaz způsobilý k předání, a ověří funkčnost nosiče dat. Žadatel o vydání občanského průkazu, který dosáhl věku 10 let, je povinen seznámit se s výsledkem ověření funkčnosti nosiče dat, popřípadě i kapacity nosiče dat. Žadatel mladší 10 let je povinen seznámit se s výsledkem ověření funkčnosti nosiče dat, v němž jsou uvedeny biometrické údaje.

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen při převzetí občanského průkazu podepsat digitalizovaným podpisem potvrzení o převzetí občanského průkazu. Digitalizovaný podpis žadatele se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.

Žadatel o vydání občanského průkazu je povinen při převzetí občanského průkazu odevzdat dosavadní občanský průkaz. Správní orgán příslušný k předání občanského průkazu odevzdaný občanský průkaz znehodnotí. Požádá-li o to žadatel, správní orgán mu znehodnocený občanský průkaz ponechá; to neplatí v případě padělaného nebo pozměněného občanského průkazu, jinak jej zlikviduje.

Žadatel o vydání občanského průkazu, který dosáhl věku 15 let, má právo při převzetí občanského průkazu za asistence úřední osoby provést aktivaci nebo jinou správu dat pro elektronické využití občanského průkazu, to neplatí v případě, kdy občanský průkaz přebírá za žadatele jiná osoba nebo jeho zmocněnec.

Informace k zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu naleznete zde.

Podrobné informace k jednotlivým osobním kódům naleznete zde.


Lhůty pro vydání občanského průkazu:

 • občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti, příp. ve lhůtě do 24 hodin nebo 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti, požádá-li o to žadatel v žádosti; v případě vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin tato lhůta neběží ve dnech pracovního klidu
 • dočasný občanský průkaz se vydá ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti

Doba platnosti občanského průkazu:

 • 1 rok ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 12 let, u níž je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky prstů rukou
 • 5 let ode dne vydání, je-li vydán osobě mladší 15 let
 • 10 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 15 let
 • 35 let ode dne vydání, je-li vydán osobě, která dosáhla věku 70 let
Doba platnosti dočasného občanského průkazu:
 • 5 měsíců ode dne vydání, je-li vydán z důvodu technické závady, nebo v důsledku přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné události, kdy nelze vydat občanský průkaz běžným způsobem
 • 2 měsíce ode dne vydání, je-li vydán na žádost osoby, která nabyla státní občanství ČR prohlášením nebo udělením, pokud o něj požádá do 2 měsíců ode dne nabytí státního občanství ČR

Skončení platnosti občanského průkazu:

 • uplynutím doby v něm uvedené
 • ohlášením jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití
 • dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • ohlášením ukončení trvalého pobytu na území ČR
 • pozbytím státního občanství ČR
 • úmrtím nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého
 • převzetím nového občanského průkazu
 • odevzdáním nalezeného občanského průkazu, pokud jeho platnost neskončila ohlášením jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití
 • uplynutím 45 dnů ode dne
a) ohlášení změny místa trvalého pobytu
b) nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen, nebo příjmení
c) nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla
d) změny pohlaví
 • je-li v občanském průkazu uveden rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, uplynutím 45 dnů ode dne
a) uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství
b) úmrtí manžela nebo partnera
c) nabytí právní moci rozhodnutí o
  1. rozvodu manželství nebo zrušení registrovaného partnerství
  2. zdánlivosti manželství nebo neexistenci registrovaného partnerství
  3. prohlášení manželství nebo registrovaného partnerství za neplatné
  4. prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého

Platnost dřívějších typů občanských průkazů:

Občanský průkaz vydaný přede dnem nabytí účinnosti nového zákona o občanských průkazech zůstává v platnosti po dobu v něm uvedenou, s výjimkou občanského průkazu vydaného do 30. června 2000, který pozbývá platnosti dnem 2. srpna 2026.


Správní poplatky na úseku občanských průkazů:

 • 1.000,- Kč za vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne (takový občanský průkaz lze převzít pouze u Ministerstva vnitra ČR)
 • 500,- Kč za vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne (takový občanský průkaz lze převzít pouze u Ministerstva vnitra ČR)
 • 500,- Kč za vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů
 • 300,- Kč za vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů
 • 200,- Kč za vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu
 • 100,- Kč při převzetí občanského průkazu u úřadu, který občan uvedl v žádosti (u jiného, než u kterého o občanský průkaz požádal)
 • 200,- Kč za vydání nového občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za občanský průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy
 • 200,- Kč za vydání dočasného občanského průkazu občanu staršímu 15 let, po nabytí státního občanství ČR s dobou platnosti 2 měsíce
 • 100,- Kč za vydání dočasného občanského průkazu občanu mladšímu 15 let, po nabytí státního občanství ČR s dobou platnosti 2 měsíce
 • 200,- Kč za vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR
 • 100,- Kč za vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let ve lhůtě do 30 dnů
 • v ostatních případech je vydání občanského průkazu bezplatné

Správní poplatky jsou splatné při podání žádosti (výjimkou jsou případy, kdy se část správního poplatku doplácí při převzetí u Ministerstva vnitra ČR).


Možnost použití občanského průkazu jako cestovního dokladu, při překračování státních hranic:

 • k překročení hranice se všemi členskými státy EU
 • k překročení hranice i některých dalších států, které nejsou členy EU:
  • Island
  • Norsko
  • Lichtenštejnsko
  • Švýcarsko
  • Albánská republika
  • Bosna a Hercegovina
  • Černá Hora
  • Gruzie
  • Makedonská republika
  • Srbská republika
  • Moldavská republika (pouze občanský průkaz se strojově čitelnými údaji)
  • Kosovská republika (pouze občanský průkaz se strojově čitelnými údaji)
K překračování státních hranic lze jako cestovního dokladu použít všechny typy občanského průkazu (s výjimkou uvedenou výše), bez ohledu na to, jestli je cestování uskutečňováno pozemními dopravními prostředky nebo letecky. Cestovat na občanský průkaz mohou i občané mladší 15 let.

Ministerstvo vnitra nedoporučuje používat k cestám občanský průkaz typu knížka, které byly vydány občanům narozeným před 01. 01. 1936 bez omezení doby platnosti, protože od jejich vydání došlo ke změně podoby držitele.


UPOZORNĚNÍ:

Ministerstvo vnitra nedoporučuje používat občanský průkaz s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu při cestě do zahraničí, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě EU mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.

Cestujeme - informace Ministerstva zahraničních věcí ČR pro občany k cestování do zahraničí


Návrat na úvodní stránku Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Zveřejněno: 02.10.2013 – ondrej.jicha@praha2.cz   |   Aktualizováno: 05.08.2021 – martin.libruska@praha2.cz