Změny v podnikání s realitami

Realitní kanceláře – realitní makléři

Dne 3. března 2020 nabývá účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), kterým se mimo jiné i novelizuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavádí novou vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a mění rozsah živnosti volné.

Zákon o realitním zprostředkování upravuje podmínky poskytování realitního zprostředkování a některá práva a povinnosti s tím související.

Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a bude nadále pokračovat v činnosti realitního zprostředkování, je povinen nejpozději:

  • do 2. května 2020 uzavřít pojištění odpovědnostiu zvoleného poskytovatele pojištění a současně do 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o pojištění předložit stejnopis nebo úředně ověřenou kopii této smlouvy Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (https://www.mmr.cz/cs/kontakty)

Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen před uplynutím doby 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. od 3. března 2020 do 3. září 2020, ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, jinak uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci výše uvedené živnosti ohlašovací volné zaniká. Ohlášení živnosti nepodléhá správnímu poplatku.

  • do 3. března 2022 je realitní zprostředkovatel povinen zajistit výkon činností, které jsou obsahem živnosti „Realitní zprostředkování“, pouze fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které jsou stanoveny v příloze č. 5 k živnostenskému zákonu
Zveřejněno: 28.02.2020 – webadmin@praha2.cz